Ne krijojmë mundësi përparimi kulturor dhe arsimor nëpërmjet shërbimeve themelore si dhe programeve të ndryshme të trajnimit, në një ambient me mbështetje teknike dhe miqësore.

Zoom Webinar – InnoVET – 13 dhjetor 2023 / 17:30
Shpalosje e mundësive: Rritja e sektorit të Formimit Profesional Publik në Shqipëri përmes Iniciativës së InnoVET
Një mundësi e re për të rinjtë shqiptarë
Një mundësi e re emocionuese po ndodh
Të mësuarit duke u kënaqur!
Programi i trajnimit për bizneset i Fondacioneve Ivanaj – Think Outside the Box

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]